Να καταργηθεί το ΠΔ 99/2018 και ο Ν4439/2016

Με τον ψευδώνυμο τίτλο ρύθμιση του επαγγέλματος των μηχανικών, το ΠΔ 99/2018 – όπως και ο μνημονιακός Ν4439/2016 κατ εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε – επιτείνουν την απορρύθμιση του επαγγέλματος του συνόλου των ειδικοτήτων των μηχανικών.

Α. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν προστατεύουν αλλά αντίθετα υποβαθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. Με το εν λόγω ΠΔ διατηρείται και πλέον υλοποιείται σαφώς η μνημονιακή διάταξη συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που λέει ότι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού θα επεκτείνεται και σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 38/2010, «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ». Καταργείται παράλληλα ο όποιος ρόλου ανάσχεσης μπορούσε να παίξει το ΤΕΕ (υπό άλλη διοίκηση και πλειοψηφία που θα είχε και βούληση να αντισταθεί). Πρόσβαση πλέον στις «επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικών», θα  έχουν ακόμα  και  πτυχιούχοι  τριετών σπουδών και κολεγίων, με προσθήκες «βελτιωτικών» γνώσης, άσκησης είτε εμπειρίας. Πρόκειται για την πολιτική επιλογή να μειωθεί το κόστος των υπηρεσιών με τεχνητή υπερπροσφορά και υποτίμηση της εργασίας μας, για να αυξηθεί η «ανταγωνιστικότητα». Πολιτική που έρχεται να προσθέσει τις συνέπειές της σε αυτές που επέφερε η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών. Είναι πλήρης και ομολογημένη η επίγνωση όσων την επιβάλλουν ότι αυτό θα γίνει εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

Η άσκηση του επαγγέλματος θα γίνεται από μη κατόχους διπλώματος ολοκληρωμένων πανεπιστημιακών σπουδών είτε η μερική τους πρόσβαση στο επάγγελμα, κατ εφαρμογή της 2005/36/ΕΕ, όπως διαμορφώθηκε με την 2013/55/ΕΕ (που πέρασαν στο ελληνικό δίκαιο με τα με τα ΠΔ 38/2010 και 51/2017).

Ο Ν4439 (με το άρθρο 29 παρ. Α1β) και το ΠΔ99/18 (με το άρθρο 1 παρ 1β), πρωτίστως αυτές τις οδηγίες και τα ΠΔ εφαρμόζουν, κατ’ επιταγή των τριών μνημονίων, πρωτίστως του τρίτου (Ν4336, ΦΕΚ 94Α/14.08.2014, σελ. 1028, 2η παράγραφος).

Επίσημος στόχος των οδηγιών είναι η διευκόλυνση της επαγγελματικής κινητικότητας. Η 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 2013/55/ΕΕ στο άρθρο 46 περιέχει μια κατ αρχήν περιγραφή ολοκληρωμένων σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου, που απαιτούνται σύμφωνα με την λεγόμενη Αρχή της Αυτόματης Αναγνώρισης τίτλων εκπαίδευσης. Οι τίτλοι εκπαίδευσης που αντιστοιχούν σε αυτές αναφέρονται ονομαστικά στο Παράρτημα V.7. Όμως οι οδηγίες αυτές εκδόθηκαν όχι για να τηρηθούν αλλά ακριβώς για να παρακαμφθούν οι όποιες γνωστικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ενδεικτικά, για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ και το ΠΔ 38/2010:

 1. Με το άρθρο 10 και το λεγόμενο Γενικό Σύστημα Αναγνώρισης, τα πτυχία των πολυτεχνείων παρακάμπτονται με τριετείς κύκλους σπουδών που ανήκουν στο αμέσως προηγούμενο (κατώτερο) επίπεδο του πλαισίου προσόντων. Έτσι παρακάμπτονται λ.χ. οι 5ετείς σπουδές μηχανικού στην Ελλάδα από τους βρετανικούς 3ετείς κύκλους που οδηγούν σε BachelorΣτην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται τα ΤΕΙ μετά την ανωτατοποίησή τους, καθώς και τους Κολλέγια που συνάπτουν συμφωνίες πιστοποίησης ή δικαιόχρησης σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19.11.12 (άρθρο 7) που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν4111/2013

  Το μοναδικό αντισταθμιστικό μέτρο για τους αιτούμενους επαγγελματίες με τίτλους τριετών σπουδών είναι η ενδεχόμενη υποχρέωση πρόσθετων κατακερματισμένων τίτλων σπουδών που αναφέρονται στην ειδική επαγγελματική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου που δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα των τριετών σπουδών του είτε η πρακτική άσκηση είτε εξετάσεις.

 2. Με το άρθρο 49 αποφασίζεται η αναγνώριση τίτλων σπουδών που αναφέρονται ονομαστικά στο Παράρτημα VI, οι οποίες επίσης δεν πληρούν κριτήρια ολοκληρωμένων σπουδών (βάσει κεκτημένων δικαιωμάτων)
 3. Το ίδιο συμβαίνει με το άρθρο 23 (με αναγνώριση τίτλων σπουδών που προέρχονται από την πρώην ανατολική Ευρώπη).

Συνεπώς το άρθρο 46, που περιγράφει το αντικείμενο ολοκληρωμένων πανεπιστημιακών σπουδών καθίσταται απολύτως διάτρητο, με βάση το σύνολο των εξαιρέσεων που θεσμοθετούνται σε άλλα άρθρα της Οδηγίας.

Τέλος, η νεότερη Οδηγία (2013/55/ΕΕ), προωθεί πλέον την μερική πρόσβαση στο επάγγελμα, με βάση ελλειπείς τίτλους σπουδών που αναγνωρίζονται σε χώρες του εξωτερικού και χωρίς επιπλέον προϋποθέσεις!

Επομένως οι Οδηγίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, αλλά αντίθετα συμβάλλουν στη διάλυσή τους, στα πλαίσια της εφαρμογής της Μπολόνιας, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, κ.λπ.

Β. Το συγκεκριμένο ΠΔ πρέπει να ειδωθεί σε άμεση συνάφεια με τις λοιπές νομοθετικές πρωτοβουλίες γύρω από το θέμα.

 • Η γενίκευση των Μητρών, όπως το  «Μητρώο Συντελεστών Τεχνικών Έργων», που αφορά σε μελέτες και κατασκευές, στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Το μητρώο αυτό, δημιουργεί μηχανικούς διαφορετικών ταχυτήτων, χωρίζοντας τους  διπλωματούχους  σε  κάστες,  με  κατόχους  πτυχίων διαφορετικής τάξης. Παρά την φαινομενική αντίθεσή του με το «άνοιγμα του επαγγέλματος», η στόχευση είναι κοινή: Αύξηση της κερδοφορίας,  συγκέντρωση  των  έργων  και των μελετών  σε μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες. Για να επιτευχθεί αυτό, επιβάλλονται δυσπρόσιτες προϋποθέσεις για την μετάβαση σε ανώτερα  πτυχία, προσβάσιμα  μόνον από επιχειρήσεις αύξοντος μεγέθους και για   αυτές   εξασφαλίζονται   πρόσθετα αθέμιτα πλεονεκτήματα.  Η  εισαγωγή των νέων στο επάγγελμα θα γίνεται με μηδενικά επαγγελματικά δικαιώματα και με όρους μαθητείας. Σε άμεση λοιπόν συνάφεια αναμένονται αναθεωρήσεις του ΠΔ99/2018 που θα λάβουν υπόψη και τα διαφορετικά Επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας όπως αυτά αναφέρονται στον ν.4254/2014.
 • Η «Πανεπιστημιοποίηση» των ΑΤΕΙ (Παν/μιο Δυτ.Αττικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο στη Μακεδονία κλπ), οι συγχωνεύσεις σχολών και η αναμενόμενη έκδοση ΠΔ και για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους.
 • Την διεύρυνση του ΤΕΕ προς τους Τεχνολόγους (απόφαση πλειοψηφίας για επερχόμενο μητρώο τεχνολόγων εντός ΤΕΕ)
 • Η ψευδεπίγραφη «ισοτίμηση με Intargrated Master” των Πολυτεχνικών σχολών
 • Η επέκταση των Πιστοποιήσεων που αντικαθιστούν την πρόσβαση σε «επαγγελματικές δραστηριότητες», βλέπε Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών, Ελεγκτών Δόμησης, Ιδιωτών Επιμετρητών, Περιβαλλοντικών Ελεγκτών κοκ.
 • Η κλιμάκωση σε πολλαπλά επίπεδα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων η οποία και έπεται για να ολοκληρώσει το έγκλημα

Το ΠΔ99 αποτελεί μία ακόμη στιγμή στη μεγάλη εικόνα υποτίμησης της επιστημονικής εργασίας, μέσω κατακερματισμού, πιστοποιήσεων, σεμιναρίωμ, εξετάσεων και διαβαθμίσεων.

Γ. Ο ν. 4439/2016 υλοποιεί μια εξαιρετικά προβληματική τομή την οποία εξειδικεύει στη συνέχεια το ΠΔ99/2018 εισάγοντας 4 νέες «βασικές» ειδικότητες στον νόμο λειτουργίας του ΤΕΕ (μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης / μηχανικών περιβάλλοντος / μηχανικών ορυκτών πόρων / μηχανικών παραγωγής και διοίκησης). Με ποια κριτήρια επιλέγονται αυτές και όχι άλλες; Και τις θα γίνει με τις πολλές ακόμα ειδικότητες που υφίστανται ως πολυτεχνικές σχολές και εκκρεμούν; Κανείς δε μπορεί να αρνηθεί στους χιλιάδες αποφοίτους των αντίστοιχων τμημάτων να ρυθμιστούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και να αναγνωριστούν ως ειδικότητες εντός του ΤΕΕ. Όμως το βασικό πρόβλημα παραμένει ότι τα τμήματα αυτά συνήθως αποτελούν υποσύνολα των βασικών ειδικοτήτων των οποίων αποτελούν ένα μέρος. Μια λογική που θέλει να υπερασπιστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων παλαιών και νέων θα έλεγε ότι εάν υπήρχε η βούληση αυτά τα τμήματα να μετασχηματίζονταν σε τμήματα που αντιστοιχούν στις παλαιές βασικές ειδικότητες τότε θα μπορούσε να βρεθεί και το τοπίο των μεταβατικών διατάξεων για τους υφιστάμενους απόφοιτους. Όμως ο ν. 4439/2016 (αρ.29) και το ΠΔ99/2018 απλά υλοποιούν κομμάτι τις εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης. Όχι μόνο αναγνωρίζουν 4 νέες «βασικές» ειδικότητες αλλά αφήνουν και την πόρτα ορθάνοιχτή και για ακόμα περισσότερες.

Έτσι η θεσμοθέτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στις νέες ειδικότητες αποτελεί κοροϊδία απέναντι στους κατόχους αυτών των τίτλων σπουδών. Και αυτό γιατί στις νέες αυτές ειδικότητες απονέμονται πολύ λίγα, πολλές φορές επί μέρους επαγγελματικά δικαιώματα και σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν δικαιώματα που απονέμονται ταυτόχρονα και σε άλλες ειδικότητες. Το νομοθέτημα αντί να αναιρεί επί της ουσίας το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ίδρυση τμημάτων πολυτεχνείων εξειδικευμένου χαρακτήρα, τα ενσωματώνει μαζί με τους αποφοίτους αυτούς σε μία διαδικασία που θα αποτελέσει δούρειο ίππο και για τις παλιές ειδικότητες. Η θέσπιση και νέων ειδικοτήτων με επί μέρους επαγγελματικά δικαιώματα είναι προ των πυλών.

Δ. Πρόσβαση στο επάγγελμα από ειδικότητες μηχανικών με αλληλοεπικαλύψεις και χωρίς ενιαία κριτήρια γνωστικών προϋποθέσεων.
Έτερος τρόπος απορρύθμισης του επαγγέλματος των μηχανικών με το ΠΔ 99/2018 (άρθρο 1, παρ. 1α) είναι η πρόσβαση από ορισμένες ειδικότητες μηχανικών σε σημαντικές επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν αντιστοιχούν στο ακαδημαϊκό γνωστικό τους αντικείμενο, όπως μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί από μια απλή σύγκριση των γνωστικών προϋποθέσεων κάθε ειδικότητας με τις επαγγελματικές δραστηριότητες τις οποίες το 99/2018 της επιτρέπει.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ορισμένες ειδικότητες αποκτούν την μερίδα του λέοντος εις βάρος συναδέλφων των οποίων οι σπουδές αντιστοιχούν στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αρχιτεκτόνων, σε βασικές επαγγελματικές δραστηριότητες των οποίων αποκτούν πρόσβαση και άλλες ειδικότητες, με αποτέλεσμα οι σπουδές της αρχιτεκτονικής να μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό περιττές.

Κατά τον ίδιο αυθαίρετο τρόπο, με το ΠΔ 99/2018 αφαιρούνται κεκτημένα δικαιώματα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων από ειδικότητες μηχανικών που επί δεκαετίες τις έχουν ασκήσει με το καθεστώς του Ν. 4663/1930, χωρίς καμιά μεταβατική πρόνοια.

Στα προηγούμενα συνέτεινε η «κατά μόνας» εκπόνηση γνωστικών προϋποθέσεων και επιτρεπόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων (στο πλαίσιο κάθε μιας στεγανής επιτροπής για κάθε ειδικότητα μηχανικού που όρισαν οι σαθρές, αδιαφανείς και εκβιαστικές διαδικασίες του ν4439), χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση μεταξύ των ειδικοτήτων των μηχανικών. Η δοτή μερίδα του λέοντος σε μια σειρά ειδικοτήτων και το πλήγμα σε μια σειρά άλλες πραγματοποιήθηκε σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος και ανάλογα με την αριθμητική είτε με όρους διαπλοκής επιρροή κάθε ειδικότητας στο ΤΕΕ είτε στην εκτελεστική εξουσία, η οποία με το ΠΔ 99/2018 (άρθρο 1, παράγραφος 2) αναγνωρίζεται ως η τελική αρμόδια να αναγορεύει μηχανικούς κατά την αυθαίρετη κρίση της, παρακάμπτοντας πλέον και το ΤΕΕ!

Οι διαδικασίες αυτές και η, κατά περίπτωση, αποσύνδεση που επιφέρουν ανάμεσα στις γνωστικές προϋποθέσεις και στην άσκηση του επαγγέλματος, προφανώς εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, άνοιξαν ήδη τους ασκούς του Αιόλου για διενέξεις ανάμεσα στις ειδικότητες των μηχανικών, των δικαστικών διενέξεων συμπεριλαμβανομένων.

Το ίδιο το νομοθέτημα ως προς την εσωτερική του «δικαιοσύνη» ανάμεσα στις ειδικότητες εμφορείται από ανυπαρξία ενιαίων κριτηρίων στο πως απονέμονται και κυρίως στο πως απαγορεύονται συγκεκριμένα δικαιώματα σε κάποιες ειδικότητες που βγαίνουν αδικημένες. Σε αντίθεση με όσα σημειώνουμε παραπάνω για τις “κατασκευαστικές” ειδικότητες διατηρούνται (όσο ακόμα διατηρούνται) ενιαία τα δικαιώματα μεταξύ των ΜΜ και των ΗΜ. Στη πρώτη περίπτωση έχουμε μία μονομερή επέκταση ενώ στην δεύτερη έχουμε μία κοινή συναινέσει μεταξύ των ειδικοτήτων ταύτιση που ακόμα και αν δεν αντλεί εσωτερική λογική από τον τρόπο σύνταξης του ΠΔ99/2018, την αντλεί από τον τρόπο που λειτουργεί ο καταμερισμός εργασίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων που στην πράξη αντιμετωπίζουν με ενιαίο τρόπο τις Η-Μ εγκαταστάσεις με πολύ δύσκολο να υπάρξει διακριτό όριο μέσα στην καθημερινότητα υλοποίησης των μελετών και των έργων για το που αρχίζει και που τελειώνει ο ρόλος της κάθε μία από τις δύο ειδικότητες.

Με αυτή την έννοια εκδίδεται σήμερα ως μία πρώτη μορφή για να αναθεωρηθεί πολλές φορές στο μέλλον. Η ύπαρξη μιας πλατφόρμας με τόσο αναλυτικά περιγράμματα που από την μία πλευρά έχουν το προφίλ των σπουδών και από την άλλη πλευρά τα επαγγελματικά δικαιώματα θα αποτελέσει το τραπέζι του σφαγέα για τα επαγγελματικά δικαιώματα στο μέλλον. Αποτελεί μια βραδυφλεγή πλην ενεργοποιημένη βόμβα που θα εκραγεί στο μέλλον και θα εξαναγκάσει σε αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις το εν λόγω ΠΔ στη κατεύθυνση περιορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων από όλες τις ειδικότητες λόγω της αναντιστοιχίας που υπάρχει (και δεδομένης της διάλυσης των σπουδών στα πολυτεχνεία θα ενταθεί), μεταξύ αφενός του περιερχομένου των προγραμμάτων σπουδών σήμερα στις πολυτεχνικές σχολές αφετέρου των περιγραμμάτων και των γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στο ΠΔ99/2018 όπως επίσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απονέμονται από αυτό. Δεν αποτελεί το τέλος μίας απόπειρας αναδιάρθρωσης αλλά την αρχή του ξηλώματος κάθε έννοιας στιβαρών και ενιαίων κύκλων σπουδών και βασικών ειδικοτήτων που εδράζονται σε μεγάλες ενότητες επαγγελματικών δικαιωμάτων. Εκδίδεται σήμερα ως μία πρώτη μορφή για να αναθεωρηθεί πολλές φορές στο μέλλον

Ε. Την ευθύνη για την εξέλιξη αυτή, τη φέρουν ακέραια τόσο το σύνολο των μνημονιακών κυβερνήσεων (ΝΔ-ΚΙΝΑΛ-ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κλπ), που νομοθέτησαν τα παραπάνω, όσο και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών – συνδικαλιστικών δυνάμεων που συνδιοικούν διαχρονικά το ΤΕΕ (ΔΚΜ, ΔΗΣΥΜ, ΕλΕΜ, ΡΠΜ και λοιποί παρατρεχάμενοι) οι οποίοι και στήριξαν σε Αντιπρόσωπεία και Διοικούσα τα παραπάνω. Με τις μικρές μας δυνάμεις, όλα αυτά τα χρόνια δώσαμε τη μάχη εντός και εκτός των Οργάνων του ΤΕΕ και των Συλλόγων για μια διαφορετική πορεία. Η παρούσα κυβέρνηση φέρει αυξημένη ευθύνη γιατί αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή τόσο νομοθετικά (με το ΠΔ), όσο και δια της ενεργούς συμμετοχής της συνδικαλιστικά στη διαμόρφωση του.

Στο βωμό της ανταγωνιστικότητας.

Το ΠΔ 99/2018 και ο ν4439/16 απορρυθμίζουν την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού δημιουργώντας αυθαίρετα εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων. Έρχονται σε συνέχεια της κατάργησης ελάχιστων αμοιβών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας και προετοιμάζουν το έδαφος για την θέσπιση μητρώων μελετητών και κατασκευαστών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, την χαριστική βολή στους νέους και σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς. Κατακερματίζουν τον χώρο της εργασίας και δημιουργούν μια μεγάλη δεξαμενή φτηνά αμειβόμενων, υποβαθμισμένων εργαζομένων που από κοινού με τεχνικούς υποβαθμισμένων προσόντων θα ριχτούν βορρά στην εξοντωτική απορρόφηση μεγάλων εταιρικών σχημάτων και στις απαιτήσεις της ασυδοσίας της αγοράς. Ελάχιστοι μηχανικοί θα εξαιρεθούν ως στελέχη των σχημάτων αυτών.

Για αυτούς τους λόγους, το ΠΔ 99/2018 και ο ν4439/16 που εφαρμόζει, αποτελούν μια επιστημονικά αντιδεοντολογική και κοινωνικά αδίστακτη επίθεση σε όλους τελικά τους εργαζόμενους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, που επιτείνεται από την φοροεπιδρομή και τις οφειλές της πλειοψηφίας σε ένα διαλυμένο ασφαλιστικό σύστημα.

Τα πλήγματα που θα επιφέρουν στο δημόσιο συμφέρον θα είναι ανεπανόρθωτα.

Πρέπει να καταργηθούν!

Για την υπεράσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσα στην κρίση

Απορρίπτουμε   τη   ρευστοποίηση   των   επαγγελματικών   μας δικαιωμάτων,   αλλά   και   την   λογική   “ειδικότητα   εναντίον ειδικότητας”. Απαιτούμε  –  παλεύουμε για:

 • Την άμεση και πλήρη απόσυρση του ΠΔ99/2018
 • Την  κατάργηση  του  ν.4254/2014 γενικά αλλά και ειδικά ως προς τις δύο   υποπαραγράφους   ΙΓ.12   και ΣΤ.23 καθώς και του ν. ν. 4439/2016 (αρ.29)
 • Την κατάργηση όλων των νομοθετημάτων που ήδη υλοποιούν νέα κατακερματισμένα επαγγελματικά δικαιώματα μέσα από ειδικά Μητρώα, σεμινάρια και εξετάσεις.
 • Την κατάργηση του «Μητρώου Συντελεστών Τεχνικών Έργων»
 • Όχι στην αποσύνδεση πτυχίου – επαγγέλματος. Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε συνοχή με τα γνωστικά αντικείμενα του συνόλου των αντίστοιχων ελληνικών πολυτεχνικών σχολών, στη βάση της κατοχύρωσης του ενιαίου – αδιάσπαστου 5ετούς κύκλου σπουδών
 • Τη διεύρυνση  των δικαιωμάτων για όσες ειδικότητες έχουν περιορισμένο επαγγελματικό αντικείμενο εφόσον αυτό καλύπτεται από τις αντίστοιχες σπουδές.
 • Την εκ νέου θεσμοθέτηση των ελάχιστων αμοιβών.

Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση – ΑΡΑΓΕΣ
12/12/2018