Κείμενο της ΑΡΑΓΕΣ προς την Α/ΤΕΕ για τα κολέγια

Με το άρθρο 168 του Νόμου “Επενδύω στην Ελλάδα” νομοθετήθηκαν νέες ευέλικτες διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων μέσω του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) του Υπ. Παιδείας. Πτυχία δηλαδή, μη αναγνωρισμένων ακαδημαϊκά από το Σύνταγμα της χώρας μας, ιδιωτικών ιδρυμάτων σε σύμπραξη με ξένα ιδρύματα, αποκτούν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των εγχώριων Πολυτεχνείων, αλλά και με όσους έχουν πράξεις ισοτίμησης και αντιστοίχισης του ΔΟΑΤΑΠ (ή του ΔΙΚΑΤΣΑ). Η διάταξη αυτή συνιστά καινοφανή ισοπέδωση Διπλωμάτων και πτυχίων και ανοίγει νέους δρόμους κερδοφορίας για τα κεφάλαια που θα επενδυθούν στην ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά και θα μεταφέρει πιέσεις πειθάρχησης και ιδιωτικοποίησης και στη δημόσια εκπαίδευση, η οποία με τον τρόπο αυτό δέχεται ένα ακόμα καίριο πλήγμα.

Το παραπάνω έρχεται ως αποτέλεσμα της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ και σε συνέχεια του Π.Δ. 99/2018. Είναι δε σε συνάφεια και με όλη την πολιτική κατακερματισμού του επαγγέλματος μέσω Μητρώων, Πιστοποιήσεων, του ΠΔ99/2018 κλπ. Είναι προφανές ότι θα πλήξει τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα όλων όσων προσπαθούν να ζήσουν από την δουλειά τους στον κλάδο των μηχανικών/τεχνικών και απλά θα προσφέρει στις μεγάλες τεχνικές εταιρείες τον φθηνότερο εργαζόμενο με τα χαρακτηριστικά που θέλουν για το επιμέρους έργο που θέλουν, σε μια ελαστικοποιημένη και συγκεντροποιημένη αγορά εργασίας.

Η δυνατότητα αυτή θεσμοθετήθηκε πλήρως με το  πρόσφατο άρθρο 50 του Ν.4653/20 του Υπουργείου Παιδείας: «5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.»

Γνωρίζουμε ότι ήδη το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αντιστοίχισε πτυχίο από ιδιωτικό κολέγιο με διάρκεια φοίτησης πέντε εξαμήνων με πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ με διάρκεια φοίτησης πέντε ετών και προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία της αντιστοίχισης, βασίστηκε στην απλή, γραφειοκρατική σύγκριση των Προγραμμάτων Σπουδών των δυο σχολών.

Απαιτούμε την απόσυρση όλων των νομοθετημάτων εξίσωσης των κολεγίων με τα διπλώματα των μηχανικών. Απαραίτητος όρος αντίστασης είναι η απειθαρχία στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και οι κινητοποιήσεις μηχανικών, τεχνικών, φοιτητών, μαθητών, στην κατεύθυνση μιας ενιαίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποκλειστικά ενιαία 5ετή προγράμματα σπουδών χωρίς διασπάσεις σε κύκλους, τα οποία θα οδηγούν σε πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς επιμέρους πιστοποιήσεις και καταρτίσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Α/ΤΕΕ αποφασίζει την προσφυγή στο ΣτΕ απέναντι στις  απαφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) και στις αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη διοργάνωση μεγάλης Πανελλαδικής Κινητοποίησης από κοινού με σωματεία, Επιστημονικούς Συλλόγους, Πολυτεχνεία