Απόφαση Α-ΤΕΕ υπέρ της επαναφοράς Συλλογικών Συμβάσεων και Ελάχιστων Αμοιβών

Στην συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 19 Νοεμβρίου ως ΑΡΑΓΕΣ καταθέσαμε αναλυτική εισήγηση για το Θέμα 4 της συζήτησης «Εργασιακά θέματα μηχανικών και αντικειμενικές αμοιβές. – Συνθήκες άσκησης επαγγέλματος (εργασιακό πλαίσιο για τη στήριξη και προστασία του έργου των διπλωματούχων μηχανικών)». Η εισήγησή μας (μπορείτε να τη διαβάσετε ολόκληρη εδώ) περιγράφει την εργασιακή-επαγγελματική κατάσταση στις 3 βασικές κατηγορίες μηχανικών (μισθωτοί μηχανικοί ιδιωτικού τομέα, μηχανικοί Δημοσίου και ελεύθεροι επαγγελματίες) και πιο συγκεκριμένα καθιστά άμεση την ανάγκη για:

  • Την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) στον τεχνικό κλάδο, στηρίζοντας τον αγώνα του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και παράλληλα την κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας όπως το “μπλοκάκι”
  • Την ικανοποίηση των αιτημάτων των μηχανικών του Δημοσίου και κυρίως τη σημαντική αύξηση των απολαβών τους, έτσι όπως εκφράζονται και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία τους, την ΕΜΔΥΔΑΣ
  • Την επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών, ώστε να μπορέσουν ξανά οι συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες να ασκήσουν το επάγγελμά τους με αξιοπρέπεια

και κατέληγε στην πρόταση προς το ΤΕΕ για την ανάληψη διεξαγωγής πανελλαδικής έρευνας σχετικά με την εργασιακή-επαγγελματική κατάσταση του κλάδου.

Κατόπιν της εισήγησης του ΑΡΑΓΕΣ, η Α-ΤΕΕ έλαβε την παρακάτω απόφαση:

Απόφαση της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. κατά την τακτική συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2022 για το Θέμα 4 «Εργασιακά θέματα μηχανικών και αντικειμενικές αμοιβές. – Συνθήκες άσκησης επαγγέλματος (εργασιακό πλαίσιο για τη στήριξη και προστασία του έργου των διπλωματούχων μηχανικών)»
  • Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στηρίζει τα σωματεία εργαζομένων που εκπροσωπούν μισθωτούς μηχανικούς στη διεκδίκησή τους για διαπραγμάτευση υπογραφής κλαδικών ΣΣΕ που να καλύπτουν το σύνολο τῶν μισθωτών μηχανικών ανεξάρτητα µε τον τρόπο πληρωμής. Καλεί τις εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου να προσέλθουν στην διαπραγμάτευση αυτή στην οποία καλεί το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.
  • Παράλληλα στηρίζει το διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και των εργαζόµενων στο δηµόσιο τοµέα
  • Θεωρεί επίσης αναγκαίο για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος την επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών για τους συναδέλφους αυτοαπασχολούµενους, σε σχέση µε τις καταργηθείσες το 2011, ώστε να ενσωματωθούν και να εξομαλυνθούν για τους συναδέλφους αυτοαπασχολούµενους οι τρομακτικές αυξήσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος συντήρησης των γραφείων τους και των επιχειρήσεών τους.
  • Ζητά επίσης την µείωση των ασφαλιστικών και φορολογικών επιβαρύνσεων που οδηγούν σε περαιτέρω µείωση του εισοδήµατός τους.
Αποφασίζει:
Τη µετατροπή του ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μηχανικών και το οποίο αρχικά θεσπίστηκε µε αφορμή την έλευση της πανδηµίας, σε παρατηρητήριο για την καταγραφή-μελέτη των εξελίξεων που αφορούν την κατάσταση σε σχέση µε το εισόδηµα και τους όρους απασχόλησης των αυταπασχολούµενων συναδέλφων, των εξελίξεων σε σχέση µε την εργασιακή, μισθολογική και εισοδηματική κατάσταση. Αποφασίζουμε την δέσμευση ικανού ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας του ΤΕΕ (τµήµα Εργασιακών Δικαιωμάτων Μηχανικών της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας) στην εξυπηρέτηση υλοποίησης δράσεων που θα συμβάλλουν στους ανωτέρω στόχους|
Ορίζει:
Διαπαραταξιακή επιτροπή της Αντιπροσωπείας που το άµεσο επόμενο χρονικό διάστηµα σε συνεργασία µε την υπηρεσία του ΤΕΕ θα αναλάβουν την εκπόνηση πανελλαδικής έρευνας, που θα επιχειρήσει να καταγράψει την εργασιακή, µισθολογική και εισοδηματική κατάσταση των συναδέλφων καθώς και µια σειρά από ζητήµατα που σχετίζονται µε την καθηµερινότητα στους χώρους εργασίας.
  • Το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής των παραπάνω ενεργειών έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης και ελέγχου την επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.