Ανακοίνωση ΑΡΑΓέΣ για την εμπλοκή του ΤΕΕ στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το Μάτι

Το περασμένο Σεπτέμβριο κυρώθηκε η από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 141/Α/2019) και με το άρθρο 3*  το ΤΕΕ θα αναλάβει το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο με το επιχείρημα των κατεπειγουσών διαδικασιών προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις κατά παρέκκλιση όλης της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργου, υπηρεσιών και προμήθειας για να ένα έργο σημαντικά μεγάλου προϋπολογισμού.

Αρχικά, ο χωρικός σχεδιασμός και συγκεκριμένα τα ειδικά χωρικά σχέδια αποτελούν κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα της διοίκησης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οικείος Δήμος ή οικεία Περιφέρεια) και όχι του ΤΕΕ που αποτελεί σύμβουλο της πολιτείας σε αυτό το αντικείμενο. Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν αντιληπτή η αδυναμία/απροθυμία π.χ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διεκπεραιώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, η κατάρτιση νέων χωρικών σχεδίων στην επικράτεια συνεχίζει να απουσιάζει με κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων. Θεωρούμε πολύ ανησυχητικό το γεγονός πως μέχρι στιγμής το εργαλείο των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (ΕΧΣ) έχει ενεργοποιηθεί ως επί τω πλείστω σε μεγάλα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον τουρισμό και την βιομηχανία, ενώ προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας δεν αποτέλεσαν προτεραιότητα των αρχών σχεδιασμού της χώρας. Ο κίνδυνος λοιπόν για την πρόκληση μελλοντικών καταστροφών λόγω της απουσίας  σχεδιασμού ανά τη χώρα ελλοχεύει. Τα εγκεκριμένα ΕΧΣ και το χωρικό καθεστώς τους θα  δημιουργήσουν προτετελεσμένη κατάσταση, που τα μελλοντικά Τοπικά Χωρικά Σχέδια δεν θα δύναται να τροποποιήσουν.

Ακόμα, οι απευθείας αναθέσεις δεν αποτελούν πανάκεια για την ταχύτητα εκπόνησης ενός έργου αλλά αυτό που στην ουσία μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις είναι οι διαδικασίες εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων και διαβουλεύσεων από τα αρμόδια όργανα κατά τα διαφορετικά στάδια της εκάστοτε μελέτης. Ο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το Βιβλίο ΙΙ, προβλέπει την δυνατότητα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Ανώνυμων Εταιριών του δημοσίου (π.χ. Εγνατία Οδός) να καταφύγουν στο εργαλείο της απευθείας ανάθεσης για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε έργα και μελέτες όταν αυτές δεν διαθέτουν τις ζητούμενες υπηρεσίες.

Τέλος, το ζήτημα που προκύπτει με την παραχώρηση της παραπάνω δυνατότητας στο ΤΕΕ για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο στο Μάτι, είναι πως η διοίκηση του ΤΕΕ απαρτίζεται από αιρετούς μηχανικούς, και σε μεγάλο βαθμό από μελετητές και εργολήπτες των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου ή με στενές σχέσεις με αυτές. Είναι λοιπόν, αδιανόητο ένας φορέας όπως το ΤΕΕ να αναλαμβάνει, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, να ‘’μοιράσει’’ τις απαιτούμενες μελέτες χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος δοσοληψιών σ’ αυτή την διαδικασία, κατά παρέκκλιση της δεοντολογίας του κλάδου μας.

*Άρθρο 3 από ΠΝΠ

Ενόψει άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών ή για το περιβάλλον, όπως προκύπτει από εισήγηση φορέα ή υπηρεσίας, ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» η σύνταξη ειδικού χωρικού σχεδίου για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. Κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη που αφορά διαδικασία κατάρτισης και αρμοδιότητα, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του σχεδίου την 23η Ιουλίου 2020. Για την υλοποίηση του έργου της παρούσας παραγράφου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορεί να προβαίνει σε αναθέσεις κατά παρέκκλιση από τις πάγιες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν τη διαδικασία αναθέσεως συμβάσεων έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας.